contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น | Information Technology for Local Information Management

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น | Information Technology for Local Information Management

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น และการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น รายวิชานี้ ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสารสนเทศท้องถิ่นในสังคมยุคดิจิทัล สามารถแสวงหาและจัดการสารสนเทศท้องถิ่น โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น มุ่งรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ผลิต และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

รายนามผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา นเรธรณ์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อาจารย์มัตติกา ชัยมีแรง พันธ์ุดี

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์

นักวิชาการช่างศิลป์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา