contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ | Leadership and Responsibility

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ | Leadership and Responsibility

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com
คำอธิบายรายวิชา
ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล
รายนามผู้สอน
สำนักงาน กพ.
คำสำคัญ
ข้อมูลติดต่อ

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400