contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล | Digital Risk Management

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล | Digital Risk Management

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com
คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Strategic Roadmap) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันหรืออุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุน การจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรและหลักการสื่อสารองค์กรเพื่อความสำเร็จตามแผนงาน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
รายนามผู้สอน
สำนักงาน กพ.
คำสำคัญ
ข้อมูลติดต่อ

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400