contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ | Effective Change Agent

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ | Effective Change Agent

  • Project Name: Business Accounting
  • Client: Company Name Inc.
  • Project Commencement Date: January 26, 2019
  • Project Completion Date: March 27, 2019
  • Project url: www.example.com
คำอธิบายรายวิชา
การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนั้น เป็นการศึกษาบทบาทหน้าที่ของภาวะผู้นำในบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อเข้าใจวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำในการนำพาองค์การไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากระบวนการและปัจจัยสนับสนุนต่างๆที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ เช่น การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เครือข่ายทางสังคม และ การจัดการความรู้ในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาวิธีการบริหารนวัตกรรมในองค์การเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การต่อไป
รายนามผู้สอน
สำนักงาน กพ.
คำสำคัญ
ข้อมูลติดต่อ

108 , 17Fl., Bangkok Thai Tower, ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400