contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต | Information Technology for life

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคมปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร การนำเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทำงาน การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การป้องกันอันตราย หรือภัยคุกคามจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมส่วนรวม

รายนามผู้สอน

อาจารย์ศิรภัสสร์ อินทรพาณิชย์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์รจนา เมืองแสน
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์บวรวิช รอดรังสี
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

อาจารย์ ดร.ลักขณา เก่วใจ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ดร.สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ