contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล | Digital Media Creation Technology

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการทำงานของสื่อดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ โดยนำเสนอสาระสำคัญประกอบไปด้วย

  • แนวคิด หลักการ องค์ประกอบและกระบวนการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสียง
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพนิ่ง
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว และ
  • การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันสำหรับการออกแบบและการพัฒนาสื่อดิจิทัล

รายนามผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์พิเศษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช