contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS | Creating a Basic Web Page with HTML and CSS

สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS | Creating a Basic Web Page with HTML and CSS

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาบทเรียนจะอธิบายให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบการเรียนผู้เรียนจะสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะเป็น Web Developer อย่างแท้จริง

รายนามผู้สอน

รศ.ดร.อติวงศ์ สุชาโต
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหาวิทยาลัย

ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย