contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | The Art and Science of Computer Programming

ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | The Art and Science of Computer Programming

คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทักษะการคิดเชิงตรรกะอย่างเป็นระบบ แม้ปัจจุบันการฝึกเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่เข้าถึงด้วยตนเองได้ง่าย แต่ผู้เรียนจำนวนมากขาดความเข้าใจถึงพื้นฐานวิธีคิดที่ถูกต้องอันเป็นอุปสรรคในการเพิ่มพูนความรู้และการนำความรู้ไปใช้ในระยะยาว วิชานี้มุ่งแนะนำให้ผู้ที่กำลังหัดเขียนโปรแกรมได้เข้าถึงพื้นฐานเหล่านี้ผ่านทางกิจกรรมที่เข้าใจและทดลองด้วยตนเองได้ง่าย และสามารถนำความเข้าใจจากวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับภาษาคอมพิวเตอร์ใด ๆ ก็ได้ โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

– การสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนโปรแกรม – แนะนำการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มใหม่ ให้เข้าใจถึงคำสั่งโครงสร้าง, เงื่อนไข, การใช้ตัวแปร, และการสร้างฟังก์ชัน

– การทำ Abstraction ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – ผู้เรียนทั่วไปอาจคิดว่าการแบ่งโปรแกรมโดยการเขียนฟังก์ชันไม่ใช่หัวข้อสำหรับผู้เบื้องต้น หัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกหีบห่อส่วนของโปรแกรมในฟังก์ชัน เพื่อให้เกิดโครงสร้างที่ดี สามารถนำไปใช้และแก้ไขในภายหลังได้ง่าย

– พลังของอัลกอริทึม – สิ่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์มีอรรถประโยชน์ล้วนมาจากวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย และการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาตามที่ต้องการ หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นตัวอย่างว่าโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมไปสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร โดยแนะนำโครงสร้างข้อมูลแบบ รายการ (List), สแตก (Stack) และการใช้อัลกอริทึมเรียกตนเอง (recursion)

รายนามผู้สอน

อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์