contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

รู้ทันภัยไซเบอร์ | Cybersecurity Awareness

รู้ทันภัยไซเบอร์ | Cybersecurity Awareness

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ประกอบด้วย การใช้งานโทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างปลอดภัย การใช้และจัดตั้งเครือข่ายไร้สายบ้านให้ปลอดภัย ไวรัสและมัลแวร์คอมพิวเตอร์ HTTP (Hypertext Transfer Protocol) และ ผู้ปกครองเพื่อสอนบุตรหลานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รายนามผู้สอน

นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

ศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อ.อังคณา สุวรรณจตุพร

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ