contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน | Network Literacy

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน | Network Literacy

คำอธิบายรายวิชา

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังมีบทบาทในด้านสังคม ธุรกิจ การเมือง และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล สิ่งที่พัฒนาขึ้นดังกล่าวก่อให้เกิดสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นกลไกที่หลักที่สำคัญในการผลักดัน

บทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงพื้นฐานที่ควรเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบทบาททางด้านสังคมและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจระบบการทำงานพื้นฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด

รายนามผู้สอน

นายโอภาส หมื่นแสน
หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่