contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Leadership and Responsibility)

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Leadership and Responsibility)

คำอธิบายรายวิชา

ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะของผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้อื่นและต่อสังคมการพัฒนาภาวะผู้นำ การนำตนเอง การกำหนดเป้าหมาย บุคลิกภาพของการเป็นผู้นำการนำทีมและการสร้างทีมงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจ การสอนงาน(Coaching) การมีทักษะสื่อสาร การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการบริหารความขัดแย้ง เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริงในยุคดิจิทัล

รายนามผู้สอน

สำนักงาน กพ.