contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล | Digital Transformation

พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล | Digital Transformation

คำอธิบายรายวิชา

พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัลเป็นหลักสูตรที่สามารถเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจในยุคดิจิทัล ตั้งแต่การวางรากฐาน เป้าหมาย ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจและส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค ตั้งแต่ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรทุกภาคส่วนนำไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขันในยุคที่มีการแข่งขันสูงได้(Pitch) รูปแบบ องค์ประกอบหลักๆ ในการนำเสนอ ความแตกต่างที่ต่างจากการนำเสนอทั่วไป และตัวอย่างการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อให้สตาร์ทอัพได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้

รายนามผู้สอน

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปรีสาร รักวาทิน

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อ. ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล