contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ความรู้เบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ | Introduction to Data Analytics on Social Media

ตำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ วิธีการสกัดข้อมูลขนาดใหญ่จากสื่อสังคมออนไลน์ ทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้น วิธีการวิเคราะห์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

รายนามผู้สอน

ผศ.ดร. ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร. กานต์ ยงศิริวิทย์
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต