contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา | Big Data Concept

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบิ๊กดาตา | Big Data Concept

คำอธิบายรายวิชา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่เบื้องต้นด้วยฮาดูป แมปรีดิวซ์ ภาษาการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การค้นหาและการทำดัชนี ระบบแนะนำ การจำแนกประเภท การจัดกลุ่มและการเลือกคุณลักษณะของข้อมูลใหญ่

รายนามผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วฤษาย์ ร่มสายหยุด