contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล | Digital Transformation

การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล | Digital Transformation

คำอธิบายรายวิชา

บทเรียนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

รายนามผู้สอน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)