contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล | R Programming for Data Science

การเขียนโปรแกรม R สำหรับวิทยาการข้อมูล | R Programming for Data Science

คำอธิบายรายวิชา

การเขียนโปรแกรม R เบื้องต้น การสำรวจข้อมูล และการมองภาพข้อมูล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากข้อมูลขนาดใหญ่ การจำแนกกลุ่มข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม

รายนามผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ธานินพงศ์

ดร.ภวัต ภักดิศรานุวัต
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.วิรินท์รดา วงค์รินทร์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.พิมพ์วรัชญ์ นันทพฤทธ์
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ อัญมณี กุมมาระกะ
ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่