contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design

การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ | Web-Based Learning Design

คำอธิบายรายวิชา

ขั้นตอนการออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนเสมือน บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเลิร์นนิงคอร์สแวร์ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและ ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนแบบผสมผสาน อีเลิร์นนิง และออนไลน์เลิร์นนิง

รายนามผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย