contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor

การสร้าง Mobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Mobile Application คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านการพัฒนา Mobile Application มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา Mobile Application มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor การใช้เมนูคำสั่งการนำเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงานโปรแกรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายนามผู้สอน

อ.รัชฎา เทพประสิทธิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

อ.ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย