contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ | IT Literacy

คำอธิบายรายวิชา

การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดการงานเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word การจัดทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel และการสร้างไฟล์นำเสนองาน (Presentation) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

รายนามผู้สอน

นายพัชร์ กัลยาณมิตร
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวจริยา ลิ้มจีระจรัส
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวณัฏฐ์วลัช นันทิสิงห์
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่