contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)

คำอธิบายรายวิช่า

การศึกษาแนวคิดการพัฒนาแผนงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Strategic Roadmap) การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนผลักดันหรืออุปสรรคในการเดินทางสู่เป้าหมายองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกื้อหนุน การจัดการความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมองค์กรและหลักการสื่อสารองค์กรเพื่อความสำเร็จตามแผนงาน และการจัดการสถาปัตยกรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

รายนามผู้สอน

สำนักงาน กพ.