contact@dga.or.th

contact@dga.or.th

02 612 6060

02 612 6060

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital Government Transformation)

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษารูปแบบการดำเนินภารกิจ (business operation model) ของภาครัฐ แนวคิดและหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารนำใช้กลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติ แนวคิดและหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร และเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

รายนามผู้สอน

สำนักงาน กพ.